Niniejszy materiał ma charakter promocyjny, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.

850 000 €

Cel

1 000,00 €

Cena weksla

5 lat

Czas inwestycji

8%

w skali roku
Spółka Altera Vita powstała w 2014 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku senioralnego, który boryka się z brakiem obiektów o wysokim standardzie, zapewniających godne warunki życia, wypoczynku i rekreacji na zasłużonej emeryturze.

Stworzyliśmy SOS - System Obsługi Seniora, na który składają się domy seniora, apartamenty dla seniorów oraz opaski medyczne zapewniające zdalny monitoring naszych rezydentów

Opaski medyczne pozwalają kontrolować stan zdrowia każdego dnia a infrastruktura mieszkalna pozwala żyć w godnych warunkach, ciesząc się jesienią swojego życia.
Naszym celem jest budowa ekosystemu, pozwalająca na bezpieczne funkcjonowanie seniora każdego dnia.

Dzięki takim działaniom tworzymy infrastrukturę na pokolenia. Jednocześnie budujemy świadomość w społeczeństwie i mówimy otwarcie o problemach z jakimi borykają się seniorzy. Altera Vita jest odpowiedzią na potrzeby naszego społeczeństwa.

4 000,00 €

Zebrany kapitał

3

inwestorów

Zakończona dni

Pozostały czas

31/05/2020

Data zakończenia

Czym się zajmujemy

Domy dla seniorów

Pierwszym elementem systemu są Domy Seniora, które zlokalizowane są poza granicami miasta, położone na terenach rekreacyjnych z dużą ilością zieleni. Domy Seniora będą oddalone od granic miasta maksymalne 50km tak, aby zapewnić łatwość odwiedzin rodziny. Do Domów Seniora trafiać będą osoby, które utraciły możliwość samodzielnego funkcjonowania w Lokalach dla Seniorów. Domy seniora planujemy stworzyć również w Niemczech.

Apartamenty dla seniorów

Drugim elementem systemu są Lokale dla Seniorów, czyli małe mieszkania, kawalerki, zlokalizowane w granicach miasta. Obiekty te mają zapewnić obsługę seniorom, którzy nie są już na tyle sprawni, aby funkcjonować samodzielnie, ale nie chcieliby jeszcze przenosić się do domu seniora. Lokale dla seniorów będą obsługiwane pod kątem administracyjnym i medycznym przez Centra Obsługi Seniora.

Centra Obsługi Seniorów

Trzecim elementem systemu są Centra Obsługi Seniorów w dużych miastach. Centrum Obsługi Seniorów (COS) składać będzie się z niezbędnej seniorom obsługi medycznej, ortopedia, okulistyka, stomatologia, geriatria, kardiologia oraz doradztwa psychologicznego. Centra są podstawową komórką zapewniającą seniorom wsparcie. Obiekty te zlokalizowane będą w centrum miasta z dogodnym dojazdem, tak, aby seniorzy mogli z łatwością dotrzeć do obiektu.

Opaski medyczne

Dzięki takiej technologii możliwe jest całodobowe monitorowanie stanu zdrowia seniora.
Umożliwia to śledzenie stanu zdrowia, oraz dbanie o profilaktykę.
  • PRZYPOMNIENIE O ZAŻYWANIU LEKÓW
  • GEOLOKALIZACJA
  • POMIAR TEMPERATURY SKÓRY
  • POMIAR TĘTNA
  • PRZYCISK SOS
  • CZUJNIK ZDJĘCIA OPASKI
  • KROKOMIERZ
  • BAROMETR
  • DETEKTOR UPADKÓW

Problemy seniorów

1.3. Prognoza demograficzna w perspektywie do 2050 r.

Według prognozy demograficznej w perspektywie do 2050 r. populacja Polski będzie stawała się coraz starsza. Równolegle do przewidywanego spadku liczby ludności do 4,5 mln osób do roku 2050, spodziewany jest stały wzrost liczby ludności w wieku senioralnym.

Liczba ludności w wieku 60 lat i więcej według prognozy GUS, w roku 2030 ukształtuje się na poziomie 19,8 mln osób (wzrost w stosunku do 2018 r. o 13,4%), w roku 2040 na poziomie 12,3 mln osób (wzrost w stosunku do analizowanego roku o 28,9%). W 2050 r. w Polsce będzie mieszkać 13,7 mln osób w starszym wieku (wzrost w stosunku do roku 2018 o 44,1%) stanowiąc 40,4% społczeństwa.

W 2050 r. osoby w wieku senioralnym zamieszkałe w miastach mają stanowić 23,5% populacji Polski, zaś mieszkańcy wsi - 16,8%.
Analizując kształt nieustannie pogłębiającej się piramidy wieku Polaków, można jednoznacznie stwierdzić iż przeciętna średnia wieku się wydłuża przy równoczesnym niskim poziomie dzietności społeczeństwa. Takie zjawisko powoduje, że ilość osób młodych, w sile wieku jest niewystarczająco duża aby pokryć odpowiednią wysokość emerytur dla przybywających seniorów.
Niewystarczająca emerytura
Skutki takiej kolei rzeczy odczuje w przyszłości każdy z nas, niezależnie od obecnego wieku.

Seniorzy to osoby, które w większej części pracowały fizycznie przez całe swoje życie, odpowiedzialnie dysponowały swoim majątkiem i wychowały kolejne pokolenia. W jesieni wieku przychodzi im zmierzyć się z niewystarczającą emeryturą, która stanowi około 1/3 ich ostatniej pensji. Z dnia na dzień, osoby te muszą się zderzyć z bolesną rzeczywistością emeryta.

Wiele osób, pomimo zrezygnowania z dodatkowych przyjemności nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Znaczna część stałego przychodu pochłaniana jest przez koszty stałe życia, w tym wydatki na leki.

Osoby w wieku podeszłym zamieszkują głównie w jedno i dwuosobowych gospodarstwach domowych. Przeciętny dochód rozporządzalny na seniora wynosi 1407 zł. Mianem dochodu rozporządzalnego określona jest suma bieżących dochodów gospodarstwa domowego pomniejszona o podatki, czy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zagrożenia dla seniorów
Sytuacja finansowa seniorów i brak perspektyw na poprawę skutkuje nie tylko pogarszającym się stanem fizycznym, poprzez oszczędzanie na lekach, czy długie oczekiwanie na wizytę u lekarza specjalisty. Jest przyczyną nieustannie pogarszającego się stanu psychicznego. Skutkuje to wieloma depresjami i brakiem poczucia własnej wartości. A stąd już niedaleka droga do podjęcia nierozważnych decyzji o zaciągnięciu zbyt drogiego kredytu, czy oddania mieszkania pod zastaw.

Największym zagrożeniem dla seniorów są niewystarczające emerytury oraz parabanki i „urokliwi” agenci oferujący podstępne, z pozoru idealne rozwiązania dla trudnej sytuacji finansowej osoby starszej.

W okresie wakacyjnym, który trwa, wszyscy z nas myślą o urlopie i wyjazdach. Wszyscy z wyjątkiem seniorów, których na to nie stać. Jedyną możliwością wypoczynku dla osób starszych jest wyjazd do sanatorium, na który czas oczekiwania wynosi kilka lat.

Powstaje, ale nadal zbyt mało inicjatyw osiedlowych zrzeszających seniorów, których łączą te same radości i problemy. Sprzyja to ich asymilacji w społeczeństwie i zapobiega poczuciu osamotnienia i dyskryminacji, a ulokowanie takich punktów na osiedlach zwiększa ich dostępność dla wszystkich.
Prognozy na najbliższe 10 lat nie są pokrzepiające
Równocześnie wydatki w tych gospodarstwach, na osobę wyniosły 1459 zł, w tym koszty żywności, zdrowia, użytkowania za mieszkanie, czy energię. Tym samym wydatki te były wyższe o 35% od wydatków gospodarstw, składających się z osób młodych. Przeciętny senior zatem, przy obecnych kosztach życia, nie ma możliwości utrzymać się w 100% samodzielnie. Z obawy przed wykluczeniem osoby starsze wolą jednak nie dojeść czy nie wykupić leków zamiast prosić o pomoc młodsze pokolenia.

Prognozy na najbliższe 10 lat nie są pokrzepiające. Ponad połowę Polaków będzie wtedy stanowiła grupa wiekowa 65+. Spowoduje to jeszcze większe uszczuplenie budżetu państwa. Wśród seniorów dominuje płeć żeńska. Są to w większości osoby bierne zawodowo z powodu wielu chorób i niepełnosprawności.

Po analizie kosztów życia seniora pozostaje smutne pytanie. Co z pasjami rozwijanymi przez nich we wcześniejszych latach? Co z możliwością kreatywnego spędzania wolnego czasu? Czy nie chcielibyśmy, aby w jesieni wieku, po przepracowaniu swojego całego życia, stać nas było na realizację ukrytych marzeń lub po prostu swobodne spędzanie czasu na wybranych przez nas aktywnościach?

Zrozumienie dla starszych pokoleń
Czasy w których żyjemy są nastawione przede wszystkim na konsumpcję. Wartości zostały przesłonięte przez egoistyczny punkt widzenia każdego z nas. A może by tak wykorzystać egoizm i zrobić dzięki niemu coś dobrego?

Może powinniśmy egoistycznie zastanowić się nad tym jak chcielibyśmy aby wyglądała nasza starość? I w ten właśnie sposób traktować starsze pokolenia? Ze zrozumieniem, szacunkiem i cierpliwością.

Pracujmy nad ich świadomością finansową oraz pomóżmy odnaleźć się w gąszczu ofert, okazji i drapieżnych reklam. Czuwajmy i nie odsuwajmy się od nich, wtedy kiedy najbardziej nas potrzebują. My też kiedyś będziemy mieli problem z odnalezieniem się w panującej rzeczywistości, która niczym nie będzie przypominała tej w której żyliśmy jako młodzi ludzie. Pamiętajmy o tym, a świat będzie lepszy.

Segmenty gospodarki senioralnej i statystykiPrognoza liczby ludności w wieku 60+ według grup wieku
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Udział osób w wieku 60+ w liczbie mieszkańców wybranych placówek opieki w 2016 r. (w %)
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, MZ i MSWiA
Średnia kwota wybranych świadczeń społecznych przypadająca na beneficjenta w wieku 60+ w latach 2010-2016 (w zł)
źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i MRPiPS

Dlaczego domy seniora?

W ciągu stu lat, od połowy wieku XX, do połowy XXI w. liczba seniorów w naszym kraju zwiększy się siedmiokrotnie. Polskie społeczeństwo się starzeje i to w zawrotnym tempie. Jeżeli prognozy demograficzne się nie zmienią, to do 2050 r. ponad 40 proc. Polaków będzie miało powyżej 60 lat. Zaczyna się Polsce kształtować srebrna gospodarka na wzór zachodnich czy japońskiej. Będzie to wymagało stworzenia usług i produktów z myślą o seniorach. Idealnym przykładem tego są powstające w całym kraju domy dla seniorów, w których ciągle brakuje miejsc. Na przeciw tym wymaganiom, stawianym przez nowo kształtujący się rynek, wychodzi spółka Altera Vita z długoterminowym planem rozwoju domów seniora. Spółka Altera Vita nie będzie prowadziła bezpośredniej działalności operacyjnej w zakresie opieki nad seniorami. Podpisała umowę z operatorami, którzy specjalizują się w tego typu działalności. Źródłem dochodu będzie wynajem kompleksu i udziały w przychodach od seniorów, których Altera Vita pozyskuje.

Strategia działania i rozwoju?

Spółka Altera Vita powstała w 2014 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku senioralnego, który boryka się z brakiem miejsc. W szczególności brakuje ośrodków o wysokim standardzie, zapewniających godne warunki życia, wypoczynku i rekreacji. Jednym słowem warunków pozwalających na odpoczynek i radość z zasłużonej emerytury. Obecnie do spółki należą już dwa budynki. Plan zakłada rozbudowę sieci do minimum 10 obiektów. Spółkę charakteryzują ambitne cele rozwoju oparte na trzech filarach. Pierwszym filarem są rekreacyjne lokalizacje. Budynki położone są w sąsiedztwie gór, jezior, lasów czy morza, pozwalających na wypoczynek i rekreację. Drugim filarem są wakacje na emeryturze, czyli możliwość przemieszczania się pomiędzy istniejącymi lokalizacjami. Trzecim filarem jest tworzenie wiosek seniora, czyli małych domków z weranda i ogródkiem, skupionych wokół budynku głównego, pozwalających seniorom na zamieszkanie w warunkach domowych, z poczuciem własnej przestrzeni, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej opieki. Warunki tworzone przez sieć pozwolą zapewnić najwyższy standard życia, wypoczynku i poczucia domowego ogniska.

Dlaczego my?

01
DUALIZM PODMIOTÓW

Sieć Altera Vita oparta jest o dwa podmioty: Altera Vita jako deweloper obiektów, oraz operatorzy zapewniający obsługę obiektów. Podmioty mogą się wzajemnie wspierać w rozwoju sieci zarówno merytorycznie jak finansowo.

02
WYŁĄCZNOŚĆ ZABEZPIECZENIA

Nasi inwestorzy posiadają wyłączność zabezpieczenia swojego kapitału na naszych nieruchomościach.

03
PIERWSZEŃSTWO INWESTORÓW

Nasi inwestorzy zaspokajani są w pierwszej kolejności, zarówno w przypadku wypłat weksli jak i ewentualnej sprzedaży budynków, co daje gwarancje zabezpieczenia remitentów.

04
BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI

Bezpieczeństwo inwestorów nadzoruje niezależny administrator zabezpieczeń, czuwający nad prawidłowością zapisów hipotecznych i wypłat dla naszych inwestorów.

05
SKUTECZNE BUDOWANIE MAJĄTKU

Możliwość kumulowania kapitału w czasie poprzez zakup kolejnych weksli oraz zmiana nabytych weksli na udziały w budynkach.

Warunki

Altera Vita sp. z o.o w 2019 i 2020 roku przeprowadza prywatne emisje weksli inwestycyjnych zabezpieczonych. Celem emisji jest finansowanie rozwoju sieci domów seniora.


Parametry emisji

Okres zapadalności weksli60 miesięcy
Przeznaczenie emisji finansowanie sieci domów seniora
Zabezpieczeniehipoteka
Wartość nominalna weksla 1000 euro
Oprocentowanie stałe 8%
Wypłata dyskontapółroczna
Promotor ekonomii społecznej, mentor SharOn Academy, twórca platformy Divideyou.com umożliwiającej rozwój akcjonariatu społecznego, właściciel i prezes spółek Altera Vita, Tanie Budowanie i Divideyou.com. Założyciel Fundacji Divideyou.com zajmującej się propagowaniem wiedzy z dziedziny ekonomii społecznej, akcjonariatu społecznego oraz crowfundingu. Twórca programów dla seniorów "Wakacje na emeryturze" umożliwiającego pobyty w wypoczynkowych domach seniora i "Systemu Opieki Senioralnej" skupiającego się na budowie kompleksowych rozwiązań dla seniorów, poczynając od opasek monitorujących, poprzez apartamenty senioralne, z serwisem medycznym, na domach seniora kończąc.

Partnerzy

FAQ


Czy moja inwestycja będzie zabezpieczona?

Tak. Wszystkie inwestycje w spółce Altera Vita są zabezpieczone na nieruchomościach, a konkretnie wpisem do księgi wieczystej jednej z nich.

Jaką mam gwarancję, że nie stracę?

Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, jednak możliwości jakie daje spółka znacząco obniżają to ryzyko. Inwestycje są zabezpieczone hipotecznie.

Czy mogę wiedzieć na co pójdą moje środki?

Zebrane środki są przeznaczane na rozwój sieci domów seniora spółki Altera Vita, w tym przypadku (emisja weksli) jest to zakup kolejnej nieruchomości.

Czy spółka ma doświadczenie w tej branży?

Tak. Altera Vita istnieje na rynku Polskim od 2014 i ma w posiadaniu dwa funkcjonujące domy seniora. Celem spółki jest 10-12 budynków w ciągu następnych 5-7 lat.

Dlaczego spółka nie bierze kredytu?

Kredyt bankowy jest finansowaniem długoterminowym, które wiąże się z licznymi kosztami dodatkowymi. Realnie potrzebujemy finansowania krótkoterminowego. Jesteśmy zwolennikami ekonomii społecznej w której społeczeństwo wzbogaca się razem z nami. Dlatego wybraliśmy taką drogę (crowdfunding).

Czy mogę stać się współwłaścicielem biznesu.

Tak, przy odpowiednim zaangażowaniu kapitałowym, każdy inwestor może stać się udziałowcem budynku i zagwarantować sobie długoterminowe korzyści.

Czy będę dostawał informacje o spółce?

AlteraVita regularnie prowadzi fanpage oraz rozsyła newsletter, dzięki czemu zawsze będą Państwo na bieżąco.

Co jeśli spółka z tak niskim kapitałem zakładowym zbankrutuje?

Wszystkie inwestycje zabezpieczone są na majątku spółki, którym są nieruchomości. Środki ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone zostaną na zaspokojenie roszczeń.

Jak często wypłacane są dywidendy/odsetki od zainwestowanego kapitału?

Co pół roku otrzymacie Państwo odsetki od kapitału.

Czy mam pewność że otrzymam dywidendy/odsetki wskazane w ofercie?

Wysokość zysków określa umowa, która zakłada stałe, z góry określone zyski.

Na jaki czas jest podpisywana umowa?

Na 5 lat

Co jeśli będę potrzebował środków wcześniej?

Prosimy podejmować decyzje o inwestycji w oparciu o środki finansowe, których nie będziecie Państwo potrzebować przez najbliższe 5 lat.

Komentarze